Zimné vykurovacie obdobie

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predišli týmto nežiaducim javom, chceme Vás stručne informovať o tom, ako im predísť. Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach alebo do horľavých nádob a pod.. Členovia Obecného dobrovoľného hasičského zboru v Drienovskej Novej Vsi Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád, najmä :

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odbornému pracovníkovi pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,
- nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok alebo elektrických svetelných reťazí. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru.
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiaru vo Vašich domovoch. Členovia Obecného dobrovoľného hasičského zboru v Drienovskej Novej Vsi sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach prevencie požiarov

Pre občanov

Ako pridať hasičom roboty ( a sebe problémy )

24.10.2011 11:50
  Prečítajte si tu niekoľko dobre mienených rád. Tak trocha k pousmiatiu, trocha k naštvaniu, trocha k zamysleniu ...   Motoristom: Húkajúcim hasičom zásadne neuhýbajte z cesty, ste predsa na hlavnej a k Vám určite nejdú. Pán vodič, nemá cenu zapínať si bezpečnostný pás. V...

Príhovor plk. JUDr. Pavla Komára, riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ

29.09.2011 09:31
  Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach. Oblasť požiarnej prevencie a...

Preventivár požiarnej ochrany obce

29.09.2011 09:34
  Preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.   Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom...

Hasičské jednotky

29.09.2011 11:44
  Hasičské jednotky Zdolávanie požiarov, činnosti spojené so záchrannými prácami pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vykonávajú hasičské jednotky. Druhy hasičských jednotiek  Hasičský a záchranný zbor, je zložený z príslušníkov, ktorí vykonávajú činnosti v...

Všeobecne záväzné právne predpisy

29.09.2011 09:38
  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zmena č. 438/2002 Z .z., zmena č. 215/2004 Z. z., zmena č. 347/2004 Z. z., zmena č. 562/2005 Z. z., zmena č. 519/2007 Z. z., zmena č. 445/2008 Z. z., zmena č. 199/2009 Z....

Najčastejšie otázky

29.09.2011 09:53
  otázka:   Ak vlastníci stavieb nemajú k dispozícii riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb z projektovej dokumentácie stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. 1. 1982, a zabezpečia spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti takýchto stavieb špecialistom...
Zdroj:
www.zbierka.sk