Banner Maker

Družobná spolupráca hasičov

Názov mikroprojektu: „DHZ spoločne pre obce Nedašov a Pruské“

Kód SK/FMP/03/003 predložená v rámci výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Termín realizácie mikroprojektu: 01.02.2011 – 31.08.2011.

Hlavným cieľom mikroprojektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Pruské a Nedašov a to prostredníctvom aktívnej a praktickej spolupráce občanov týchto obcí silne zoskupených v dobrovoľných hasičských zboroch.
Hlavný cieľ nadväzuje na ciele stanovené pre opatrenie 1.3. Fond mikroprojektov: :

1. Cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce
2. Vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr

Tématicky projekt svojimi aktivitami zapadá do prioritnej témy opatrenia: podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom vytvárania sieti príslušných zainteresovaných strán. Aktivitami možno zaradiť projekt do indikatívnej skupiny „Spolupráca a sieťovanie“.

Špecifické ciele mikroprojektu:

1. Nadviazanie partnerstva medzi obcou Nedašov a Pruské ako i medzi zložkami DHZ Nedašov a DHZ Pruské.
2. Získanie nových kontaktov, zlepšenie a prehĺbenie spolupráce medzi občanmi a inštitúciami slovensko – českého prihraničia.
3. Zlepšenie životných podmienok v pohraničí prostredníctvom zlepšenia podmienok na ochranu jeho územia.
4. Získanie nových skúseností, vedomostí a zručností prostredníctvo účasti v projekte a jeho aktivitách.
5. Zlepšenie materiálnych podmienok obcí čo sa týka zabezpečovania požiarnej ochrany na úrovni obcí.
6. Ochrana prihraničného územia. Ochrana vzácnych biotopov a endemitov v oblasti CHKO pred poškodením požiarmi.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 16.570,43 €.
„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

 

Zdroj: www.obecpruske.sk

Návšteva v požiarnej zbrojnici.

 

Dňa 4.júna v dopoludňajších hodinách deti z MŠ navštívili Požiarnu zbrojnicu v Pruskom. Po príchode do požiarnej zbrojnice sme sa presunuli do zasadačky, kde nás milo privítal veliteľ hasičského zboru „ujo Vlado“. Deti si posadali na stoličky a so záujmom počúvali uja, ktorý deti oboznámil s históriou požiarnikov – hovoril im, že v minulosti ešte neboli požiarnicke autá, ale kone zapriahnuté do požiarneho voza, porozprával im aj o veľkom požiari v Pruskom, kedy vyhorela skoro celá dedina, dozvedeli sa, že patrón hasičov sa volá Svätý Florián. Ďalej im povedal, že každoročne sa organizujú súťaže požiarnikov, ktoré sú dôležité, pretože sú na to, aby sa požiarnici precvičili v hasení požiarov, ovládaní požiarnej techniky a teórie. Potom nás pozval do garáže, kde nám ukázal oblečenie pre požiarnika, upozornil na to, že každý požiarnik musí mať na hlave požiarnu prilbu kvôli vlastnej bezpečnosti. Ukázal deťom aj hasiace prístroje, ale deti asi najviac fascinovalo veľké hasičské autá.
A čo sa deťom páčilo najviac? Keď si mohli posedieť v ozajstnom hasičskom aute a dať na hlavu hasičskú prilbu. Na záver ujovia spustili sirény a majáky. Keďže sme prekonali minuloročný rekord v počte detí, ktoré sa zmestia do požiarneho auta,  deti si vyslúžili od „hasičov“ sladkú odmenu. Deti prežili doobedie plné dojmov a zážitkov aké to bolo ,,super". Samozrejme, že všetci chlapci chcú byť hasičmi až vyrastú. Za ochotu a spoluprácu ďakujeme členom hasičského zboru v Pruskom.

 

Zdroj: https://mspruske.blogspot.com/2010/06/navsteva-v-poziarnej-zbrojnici.html