Zvolávací systém, všetko o ňom, ale predovšetkým jeho využitie, aj to je témou tohto rozhovoru...

03.04.2013 08:00

 

Pripravili sme si pre Vás rozhovor s krajským operátorom resp. hlavným koordinátorom zvolávacieho systému pre obecné hasičské zbory v Trenčianskom kraji a zároveň zakladateľom Centrálneho strediska tohto systému pánom Lukášom Betákom práve o zvolávacom systéme prevádzkovanom na území Slovenskej republiky.

Pán Beták, o čo vlastne sa vo Vašom systéme jedná? Čo je jeho úlohou?
Rád by som hneď na začiatok uviedol veci na pravú mieru, za celým systémom stojí množstvo ľudí či už z prostredia Hasičského a záchranného zboru SR ale aj z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR či dokonca Civilnej ochrany ale predovšetkým, najdôležitejšou osobou systému je Ing. Peter Bartalos, PhD., ktorý celý systém založil. Hlavnou úlohou tohto systému je dostať dobrovoľných resp. obecných hasičov k udalostiam, ktoré si vyžadujú ich prítomnosť rýchlo a efektívne prostredníctvom zvolávacej alebo informačnej SMS. No okrem toho cez systém na území Trenčianskeho kraja momentálne rozposielam príslušným zborom aj výstrahy od SHMÚ - Slovenského hydrometeorologického ústavu II. a vyššieho stupňa akéhokoľvek druhu napr. týkajúcu sa povodní prípadne vysokej teploty a podobne, aby jednotliví členovia OHZ boli informovaní o možných rizikách výjazdu. Taktiež si členovia v rámci zboru môžu svojpomocne rozposlať napríklad aj svoj vlastný oznam, ktorý súvisí s ich činnosťou alebo informáciu o výjazde či cvičení...
Náš systém bol preskúšaný aj v pláne spojenia v rámci cvičenia Havran 2012, kedy sme skúmali koľko je členov schopných sa zúčastniť zásahu, v prípade, že cvičná situácia Havran 2012 by sa naozaj v reáli nedajbože naplnila. Vtedy sme spolupracovali hlavne s odborom Civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ v Trenčíne. Skúška dopadla v celku dobre. Objavili sa chyby v organizácií vyrozumievania, ale tieto chyby boli okamžite odstránené. Práve to je dôvod prečo sa robia cvičenia a prečo sme sa Havrana zúčastnili. No okrem cvičení idú cez náš systém v podstate denne akékoľvek udalosti, kde hrozí ujma na zdraví či majetku občanov SR. Aj náš systém dokáže teda značne eliminovať prípadne vzniknuté škody a naopak dokáže zvýšiť uchránené hodnoty práve rýchlym zásahom.
Aký je rozdiel medzi zvolávacou a informačnou SMS?
Zvolávacia SMS je taká, ktorá by bola poslaná od príslušného KOS IZS resp. OS KR HaZZ a na jej pokyn je jednotka OHZ vyžiadaná na pomoc k zásahu resp. je to to isté, ako keby bola prostredníctvom operačného dôstojníka jednotka vyžiadaná od starostu danej obce v zmysle zákona NR SR č. 129/2002 o IZS § 13, ktorý špecifikuje osobnú pomoc a vecné plnenie. Žiaľ musím sa ale priznať, že takáto SMS ešte ani jedna našim systémom neprešla, nakoľko v systéme funguje len KOS IZS v Trnave a oni skôr využívajú informačnú formu SMS.
Informačná SMS je niekedy vysielaná od príslušného OS KR HaZZ (predovšetkým OS KR HaZZ v Trnave, keďže je jediné fungujúce v našom systéme) ale táto SMS má len informačný charakter, že na území ich obce je ohlásený požiar a je na nich, či sa daného výjazdu zúčastnia alebo nie, teda to znamená, že oficiálne ich operačný dôstojník nežiadal o pomoc ale ich iba informoval o požiari v katastrálnom území ich obce.
Systém sa momentálne ale najviac prevádzkuje v rámci operatívneho riadenia toho dotyčného obecného hasičského zboru. Čiže veliteľ dostane od starostu informáciu, že sú niekde potrebný alebo podobne a on na základne tejto iniciatívy vyšle informačnú SMS, že aby sa hasiči dostavili napríklad na hasičskú zbrojnicu pretože v obci horí. Takže sa ten proces vyrozumievania výrazne urýchľuje, nakoľko veliteľ nemusí každého jedného člena obvolávať ale jednoducho im pošle hromadnú SMS, ktorú náš systém vygeneruje a rozpošle kompetentným ľudom daného zboru.
Na ktorých KOS IZS v rámci SR systém funguje?
Systém funguje priamo v CordCoom-e len, ako som už povedal na KOS IZS v Trnave, kde je v systéme v rámci kraja zapojených 19 zborov. Tieto zbory sú prostredníctvom informačnej SMS informované o požiaroch v rámci ich zásahového územia. Trnavský kraj je žiaľ jediný, kde to takto funguje, no do budúcna máme v pláne sprevádzkovanie nášho systému aj na iných KOS a zriadenie vlastného Centrálneho strediska zvolávacieho systému, ktoré by bolo podporou riadenia tohto systému v rámci celého územia SR. Samozrejme, zapojenie nášho systému na jednotlivé KOS-ky je vecou dohody ako s MV SR, sekciou COaKR príslušného ObÚ ale takisto aj so spoločnosťou Ericsson, ktorá vytvorila podporu riadenia IZS - program CordCoom a v neposlednom rade je to vec práve počtu zapojených zborov v danej lokalite, pretože ten počet tých zapojených zborov aby to malo nejaký efekt musí byť značný.
Čo od tohto všetkého očakávate?
Také naše hlavné očakávanie od celého systému je samozrejme v prvom rade naplniť ciele prečo bol systém navrhnutý a vytvorený a to je práve efektívne využitie síl a prostriedkov obecných hasičských zborov zo strany Hasičského a záchranného zboru SR pri riešení udalosti nielen malého ale i väčšieho rozsahu. Čiže v skratke hlavným zámerom je dostať obecných hasičov k udalostiam, pri ktorých sú potrebný a pri ktorých by z pohľadu operatívneho riadenia mali byť.
Aké sú Vaše plány do budúcna, čo sa týka systému?
Každopádne v prvom rade máme v pláne rokovania medzi Hasičským a záchranným zborom a Prezídiom DPO SR. Samozrejme nás čaká i mnoho iných rokovaní ale toto je najdôležitejší krok, ktorý je potrebný riešiť prioritne. Čo je hlavným bodom, aspoň teda pre mňa na prvý kvartál tohto roka, tak to je sprevádzkovanie spomínaného Centrálneho strediska tohto systému, ktoré sa snažíme sprevádzkovať v Obvodnom úrade v Trenčíne v spolupráci so sekciou Civilnej ochrany a krízového riadenia. V tomto centre bude v prípade mimoriadnej udalosti zriadená stála služba, ktorá bude zabezpečovať bezproblémové vysielanie ktorejkoľvek zapojenej jednotky v systéme ku ktorejkoľvek udalosti. Toto centrum bude mať predovšetkým význam napríklad pri povodniach, kedy bude treba vysielať viacero jednotiek v rámci územia v spolupráci s jednotlivým KOS IZS. Z tohto centra sa takisto budú vysielať výstrahy od SHMÚ ako tomu je teraz v TN – kraji a iné dôležité oznamy.
Bohužiaľ však zriadenie tohto centrálneho strediska nie je financované štátnym rozpočtom, a preto sa to snažíme všetko riešiť formou sponzorskej pomoci, čo veľmi spomaľuje a obmedzuje samozrejme celý proces zriadenia. Nielen tento dôvod nás teda núti k intenzívnejšiemu rokovaniu, aby sme našli spoločné riešenie financovania zo strany Ministerstva vnútra SR resp. vlády Slovenskej republiky. Verím však, že sme na dobrej ceste a v tomto roku sa nám to spoločne podarí nakoľko konečne, prvýkrát v histórií Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení vlády objavil plán masívnejšej spolupráce medzi HaZZ SR a DPO SR a to sa už postupne prejavuje.
Majú o to obecné hasičské zbory záujem, zapojiť sa do tohto systému?
Zbory o to záujem majú, je to zadarmo a pomáha im to plniť ciele a povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a takisto aj s vyhlášky MV SR č. 611/2006 o has. jednotkách. Problém je ale v informovaní zborov o tejto možnosti zapojiť sa do systému, pretože sa nám napriek našej pomerne častej informovanosti o tejto možnosti veľmi často stáva, že zbory o tomto systéme ani nevedia, a to je veľmi veľká chyba na škodu nás všetkých. Aj toto je bod, ktorý bude prerokovaný s DPO SR aby sme spoločne zborom stanovili medzi prioritné ciele aj zapojenie práve do zvolávacieho systému.
Ako teda prebieha zapojenie zboru?
Zapojenie zboru prebieha v dvoch možnostiach. Ak sa jedná o zbor mimo Trenčianskeho kraja a žiadateľ kontaktuje zakladateľa systému Ing. Petra Bartalosa, PhD. cez web stránku systému resp. e-mail adrese na nej uvedenej, tak stačí vyplniť tlačivo, kde musia napísať menný zoznam členov, ich tel. čísla, ich školenia a materiálno-technické zabezpečenie zboru. Následne sa údaje prepíšu do systému, vykoná sa skúška a zbor je zapojený. Na území Trenčianskeho kraja ja osobne zbory zapájam špecifickým spôsobom resp. prísnejšie. V podstate žiadosť musia vyplniť mne, ja potom daný zbor navštívim, všetky údaje o materiálno-technickom zabezpečení si skontrolujem aby som mal istotu, že jednotka je naozaj akcieschopná a skontrolujem si dokumenty potvrdzujúce školenia členov. Potom zbor zapojím do systému ale skúšku vykonávam tak, že kontaktujem starostu čiže štatutárny orgán obce resp. zboru a za jeho prítomnosti s jeho súhlasom a so súhlasom veliteľa zboru vykonám cvičené zvolanie na HZ – hasičskú zbrojnicu. Pritom o tejto skúške členovia zboru vopred nevedia a ja im meriam čas ich príchodu na HZ, aby sme zistili či vedia dodržať zákonom stanovený čas výjazdu jednotky do 10 min. od ohlásenia udalosti zboru. Ak v tejto skúške uspejú, tak potom som si podľa môjho názoru istý, že tento zbor je spoľahlivým partnerom HaZZ pri riešení udalostí a s čistým svedomím ich zavádzam do ostrej prevádzky nášho systému.
Myslím, že sme si všetko vysvetlili preto na záver už len posledná otázka, chceli by ste nakoniec niečo odkázať našim čitateľom?
Čitateľom prajem samozrejme čo najmenej ostrých výjazdov a veľa úspechov pri ich dôležitej činnosti a nielen touto formou ich chcem vyzvať, aby ma neváhali kontaktovať a taktiež sa zapojili do zvolávacieho systému, a tak podporili nielen našu činnosť, ale i činnosť práce Dobrovoľnej požiarnej ochrany ako celku.