Zákaz kladenia a udržiavania ohňov v lesoch

27.03.2012 21:02

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Ilava od 16. 03. 2012 – do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje najmä zakladať a udržiavať ohne, používať otvorený plameň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť celé rozhodnutie OR HaZZ v Trenčíne.