Najčastejšie otázky

29.09.2011 09:53

 

otázka:

 

Ak vlastníci stavieb nemajú k dispozícii riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb z projektovej dokumentácie stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. 1. 1982, a zabezpečia spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti takýchto stavieb špecialistom požiarnej ochrany, podlieha toto riešenie schvaľovaniu na príslušnom OR HaZZ?

 

odpoveď:

 

Toto riešenie nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu príslušným OR HaZZ (OR HaZZ posudzuje projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti iba v rámci územného a stavebného konania; tiež posudzuje v kolaudačnom konaní, či stavba spĺňa požiadavky protipožiarnej bezpečnosti podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom v stavebnom konaní).

Je potrebné konštatovať, že orgán ŠPD počas vykonávania protipožiarnej kontroly kontroluje aj obsah predkladanej dokumentácie ochrany pred požiarmi, pričom môže zistiť nedostatky, a preto môže uložiť aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolu splnenia uložených opatrení vykoná pri následnej protipožiarnej kontrole. Táto činnosť však nepatrí do procesu schvaľovania.

 

otázka:

 

Ak vlastníci zabezpečia spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti, do akej doby je potrebné vykonať stavebno-technické úpravy a doplnenie požiarnotechnických zariadení, ktoré aktuálne neexistujú, ale budú projektom požadované?

 

odpoveď:

 

Orgány štátneho požiarneho dozoru vychádzajú z predpokladu, že stavba je legálne užívaná na základe právoplatne ukončeného kolaudačného konania a právoplatného užívacieho povolenia. Vlastník stavby nemá povinnosť vykonať dodatočne stavebno-technické úpravy, ani dodatočne zabudovať požiarnotechnické zariadenie a orgán ŠPD nemá právo vyžadovať realizáciu uvedených zmien na stavbe užívanej podľa právoplatného užívacieho povolenia.

 

otázka:


Ako riešiť prípady, kedy nie je k dispozícii k objektu, budove stavebné povolenie ani žiadny relevantný doklad, ani projektová dokumentácia.  Stavba bola nadobudnutá a na základe kúpnopredajnej zmluvy, geometrického zamerania a súdnoznaleckého posudku zapísaná do listu vlastníctva spoločnosti. Z uvedených dokumentov nie je možné s určitosťou zistiť dátum realizácie.


odpoveď:

Orgány štátneho požiarneho dozoru vychádzajú z predpokladu, že stavba je legálne užívaná na základe právoplatne ukončeného kolaudačného konania a právoplatného užívacieho povolenia. Vo svojom liste spomínate ustanovenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o povinnostiach vlastníka stavby o zachovávaní dokumentácie, a preto pripomíname ustanovenia stavebného zákona, ktoré pre vlastníka stavby platia a s ich dodržiavaním sa musí vlastník vysporiadať.

Podľa § 103 stavebného zákona

Ø  Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

Podľa § 104 stavebného zákona

Ø  Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad.

 

Ø  Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).

 

Od 1. 6. 2010 by právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ mala mať v dokumentácii požiarnej ochrany:

Ø  riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo

Ø  dokumentáciu o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.

 

Dokumentáciu o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby bude mať spracovanú iba vtedy, ak projektová dokumentácia stavby neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti. K uvedenej problematike už bolo vydané oficiálne stanovisko, ktoré je umiestnené na webovej stránke www.minv.sk hasiči a záchranári, v sekcii požiarna prevencia/najčastejšie otázky.

Je potrebné konštatovať, že orgán ŠPD počas vykonávania protipožiarnej kontroly kontroluje aj obsah predkladanej dokumentácie ochrany pred požiarmi, pričom môže zistiť nedostatky, a preto môže uložiť aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolu splnenia uložených opatrení vykoná pri následnej protipožiarnej kontrole. 

 

Požiarny evakuačný plán

 

otázka:

 

Zostávajú v platnosti pôvodné rozhodnutia vydané OR HaZZ v súlade s § 21 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o nevypracovaní požiarnych evakuačných plánov z dôvodu jednoduchých pomerov?

 

odpoveď:

 

Právoplatné rozhodnutie o nevypracovaní požiarneho evakuačného plánu pre objekt, v ktorom sú jednoduché pomery z hľadiska záchrany osôb alebo zvierat, vydané príslušným OR HaZZ pred 1. 7. 2009 zostáva v platnosti aj po 1. 7. 2009. Podľa § 4 písm. f) zákona je však povinnosťou právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Preto pri zmene pomerov v objekte je potrebné aj pre objekt, na ktorý bolo vydané právoplatné rozhodnutie o nevypracovaní požiarneho evakuačného plánu, vykonať technikom požiarnej ochrany ich prehodnotenie so zohľadnením nových pomerov z hľadiska jednoduchosti evakuácie.     

 

Požiarne uzávery

otázka:


            Je potrebné na požiarnych uzáveroch do bytov v bytových domoch (vstupné dvere do bytovej jednotky) a požiarnych uzáveroch (okná) nachádzajúcich sa v bytoch vykonávať údržbu a kontrolu? Sú v tejto súvislosti fyzické osoby (napr. majitelia bytov) povinné sprístupniť požiarny uzáver vo svojom byte, nakoľko pre vykonanie napr. kontroly vstupných požiarnych dverí do bytu je potrebné kontrolovať aj vnútornú stranu dverného krídla, alebo sprístupniť požiarne okno nachádzajúce sa v byte fyzickej osoby? Ak je fyzická osoba povinná sprístupniť požiarne uzávery v byte za účelom údržby a kontroly, na základe akého právneho predpisu je možné požadovať súčinnosť fyzickej osoby (majiteľa bytu) a teda vstup do bytu?

odpoveď:

 

Kontrola požiarnych uzáverov sa nevzťahuje na byty vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb, taktiež požiadavka na označenie sa nevzťahuje na dvere vedúce do bytu (§ 7 ods. 7 vyhlášky 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru), a teda nie sú potrebné ani žiadne záznamy z kontroly pre tieto požiarne uzávery.

Fyzické osoby - majitelia a nájomcovia bytov nie sú povinní sprístupniť byt za účelom údržby alebo kontroly (vstupné dvere do bytu sú súčasťou bytu), avšak pripomíname, že        v § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú uvedené povinnosti fyzických osôb, medzi ktoré patrí aj inštalovanie vhodných druhov požiarnotechnických zariadení (napr. požiarnych dverí a požiarnych okien) a ich prevádzkovanie v súlade s pokynmi výrobcu a udržiavať ich v akcieschopnom stave.

Stabilné hasiace zariadenie


otázka:

Aké sú konkrétne vlastnosti stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška SHZ"), v súvislosti s možnosťou vykonávania „opakovanej úradnej skúšky tlakových nádob SHZ" výrobcu KIDDE-DEUGRA Brandschultzsysteme GmbH., bez jeho písomného súhlasu?

odpoveď:

Ustanovenie § 11 ods. 3 a 12 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška SHZ“) upravuje podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia a vychádza z ustanovenia § 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi") v nadväznosti na § 11 ods. 9 zákona o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého opravovať stabilné hasiace zariadenia a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva na obdobie piatich rokov výrobca, ak má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru na základe vyššie uvedeného dáva k ustanoveniu § 11 ods. 3 a ods. 12 vyhlášky SHZ nasledovný komentár:

a)    Podľa § 11 ods. 3 vyhlášky SHZ „Počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu žiadne úpravy a zmeny. Časti stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcom alebo s jeho súhlasom za podmienky uvedenej v odseku 1".

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na úpravy a zmeny stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré sú odchylné od skutočného vyhotovenia stabilného hasiaceho zariadenia a preto je na ne potrebný písomný súhlas výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia, ktorým sa zaručí jeho pôvodná funkcia. Tieto úpravy a zmeny môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré majú podľa §11 ods. 9 zákona o ochrane pred požiarmi, výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilných hasiacich zariadení.

b)      Podľa § 11 ods. 12 „Stabilné hasiace zariadenia možno kontrolovať, plniť a opravovať len technologickým postupom a technickými pomôckami určenými jeho výrobcom alebo s jeho súhlasom. Na vykonávanie údržby a opráv musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia."

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na vykonávanie kontrol, plnenia a opráv stabilných hasiacich zariadení, ktoré je možné prevádzať technologickým postupom a technickými pomôckami určenými výrobcom, pričom tieto činnosti môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením vydaným výrobcom podľa § 11 ods. 9 zákona o ochrane pred požiarmi. Ak takáto fyzická osoba chce použiť iný technologický postup alebo iné technické pomôcky, je na tieto činnosti potrebný súhlas výrobcu.

Z uvedeného vyplýva, že, úkony, ktoré uvádzate v liste môže na stabilných hasiacich zariadeniach výrobcu KIDDE-DEUGRA Brandschultzsysteme GmbH. vykonávať len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na opravy a vykonávanie kontroly vydané výrobcom, alebo ním splnomocneným zástupcom, nakoľko sa jedná o činnosti súvisiace so skúškou tlakovej nádoby, ktorá je nedeliteľnou súčasťou stabilného hasiaceho zariadenia.

 

Elektrická požiarna signalizácia

 

otázka:

 

Musí ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle platných právnych predpisov trvalo zobrazovať stav poruchy až do jej odstránenia?

 

odpoveď:

 

Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie musí v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky EPS zobrazovať stav signalizovania poruchy a to aj po vykonaní dennej kontroly ak pri tejto kontrole porucha nebola odstránená.  Avšak stav signalizovania požiaru má prednosť pred inými signálmi t. j. aj pred signalizovaním poruchy tak ako je uvedené v § 3 ods. 7 vyhlášky EPS ak sa nejedná o signalizovanie skratu alebo prerušenia, ktoré ovplyvňujú prenos signálov do zariadenia signalizácie požiaru alebo do zariadenia na prenos požiarnej signalizácie.

 

otázka:

Objasnite podmienky kontroly zabezpečovacích systémov pripojených na elektrickú požiarnu signalizáciu.

 

odpoveď:

Podmienky pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie upravuje § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška EPS“) a v prílohe vyhlášky EPS sú uvedené jednotlivé zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie a zariadenia napojené a ovládané elektrickou požiarnou signalizáciou, ktoré sú zahrnuté do dennej, mesačnej, trojmesačnej a ročnej kontroly. Kontroly na zariadeniach uvedených v prílohe sa vykonávajú v súlade s vyhláškou EPS, ak výrobca elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom predpise neuviedol kratšiu lehotu na výkon kontroly.

Odborne spôsobilá fyzická osoba s osobitným oprávnením na výkon kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá má výrobcom elektrickej požiarnej signalizácie vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na kontroly elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle vyhlášky EPS, môže vykonávať dennú, mesačnú, trojmesačnú a ročnú kontrolu.

Poučený zamestnanec výrobcom elektrickej požiarnej signalizácie alebo odborne spôsobilou fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle vyhlášky EPS vykonáva len dennú mesačnú a trojmesačnú kontrolu.

Na záver - kontroly v zmysle vyhlášky EPS sú zamerané na funkčnosť a správnu činnosť elektrickej  požiarnej signalizácie. K odborným skúškam a k odborným prehliadkam, ktoré sa vykonávajú v zmysle vyhlášky Ministerstva práce sociálny vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení zaujme odborné stanovisko Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava, ktoré je vecným gestorom vyhlášky č. 718/2002 Z. z. (Vysvetlenie obsahu slovenských technických noriem je v kompetencii Slovenského ústavu technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava.)

 


Vykurovanie

 

otázka:

Ako sa má zrealizovať vyhotovenie komína a inštalácia palivového spotrebiča v stavbách na bývanie skupiny B, s prihliadnutím na dátum kedy bolo u  navrhnutého komína začaté stavebné konanie príslušným stavebným úradom a výstavba komína bola realizovaná?

odpoveď:

Komín navrhnutý a realizovaný po 1. septembri 2007 sa musí v zmysle § 14 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. umiestniť tak, aby bol prístup k nemu, ktorý je vedený vnútornými priestormi stavby zabezpečený zo spoločných priestorov a zároveň prístup k nemu nemožno viesť cez priestory bytu.

Komín, ktorý bol navrhnutý po 1 marci 2004 a najneskôr do 31. augusta 2007 sa musel v zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 95/2004 Z. z. umiestniť tak, aby stavebné riešenie objektu umožňovalo bezpečný prístup k nemu a k jeho čistiacim miestam. Ak je čistiacim otvorom ústie komína, treba bezpečný prístup zabezpečiť aj k tomuto ústiu. Uvedené sa vzťahovalo aj na realizovaný komín navrhnutý v zmysle  vyhlášky MV SR č. 95/2004 Z. z.

Komín, ktorý bol navrhnutý po 1. apríli 1997 a najneskôr do 29. februára 2004 sa musel v zmysle § 10 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 84/1997 Z. z. umiestniť tak, aby stavebné riešenie objektu umožňovalo bezpečný prístup k nemu a k jeho čistiacim miestam. Uvedené sa vzťahovalo aj na realizovaný komín navrhnutý v zmysle  vyhlášky MV SR č. 84/1997 Z. z.

Komín, ktorý bol navrhnutý pred 31. marcom 1997 musel byť v zmysle ods. II. Všeobecne čl. 60 STN 73 4201 Navrhovanie komínov a dymovodov navrhnutý tak aby spoľahlivo odvádzal spaliny do voľného ovzdušia od pripojeného spotrebiča palív a zaisťoval jeho optimálnu účinnosť. Otvory v komíne navrhnutom pred 31. marcom 1997 musia byť navrhnuté v zmysle ods. III. Technické požiadavky čl.106 až čl. 113 STN 73 4201. Uvedené sa vzťahovalo aj na realizovaný komín navrhnutý v zmysle STN 73 4201.

Ak sa na komín navrhnutý podľa bodov 1. až 4. v súčasnosti pripája jeden spotrebič tento musí byť pripojený v zmysle  § 12 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Avšak pripojenie viacerých spotrebičov je možné:

a)    za podmienok a v počte určených v technickej norme STN EN 13384-2 Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov,

b)   ak výrobca komína v technickej dokumentácii komína povoľuje napojenie viacerých spotrebičov na rovnaký druh paliva, avšak v zmysle § 25 ods. 5 vyhlášky MV SR       č. 401/2007 Z. z. o pripojení viacerých palivových spotrebičov na komín vyhotovený do 31. marca 2004 rozhodne revízny technik komínov,

c)    ak výrobca komína v technickej dokumentácii komína uviedol typy spotrebičov, ktoré možno pripojiť na komín a pripájaný spotrebič spĺňa túto podmienku.