Gróf Alfred von Königsegg - Aulendorf 

(30.6.1817 - 27.10.1898)

 

 Dobrovoľný hasičský zbor v Pruskom (DHZ) vznikol v roku 1883. Hlavným podnetom pre vznik zboru bolo pravdepodobne niekoľko veľkých požiarov v rokoch 1792-1882. Stanovy Dobrovoľného hasičského zboru Pruské a Bohunice podpísal dočasný predseda Juraj Kubíny 23. 8. 1883 v Pruskom. Tieto schválil Maďarský kráľovský minister vnútra v Budapešti 3. 9. 1883 pod číslom 52277/VII/a-1883. Zakladajúcich členov bolo osem, no poznáme len štyroch: gróf Alfred Königsegg, gróf František Königsegg, Juraj Kubínyii a Ľudovít Singer, ktorý zastáva funkciu veliteľa DHZ. „Horúcou pochodňou nášho života je láska k vlasti. Odmenou našej práce je pomoc poskytnutá v nebezpečí.“ Toto je preklad slov zo stuhy, ktorá zdobila prvý prápor DHZ Pruské z roku 1893. Tento sa žiaľ neuchoval. Zostali len stuhy z pôvodného práporu. V roku 1971 bol prápor obnovený a vysvätený našim kňazom Dr. Štefanom Grácom. Založením Zemskej Hasičskej Jednoty v roku 1922 nastávajú zmeny v organizovaní hasičstva na Slovensku. Nastáva i rozširovanie členskej základne. Prvá hasičská zbrojnica bola postavená s prispením starostov Jozefa Kebisa, neskôr Jána Jakúbka a obetavosti hasičov v roku 1933. V tomto období mal DHZ i vlastný hudobný krúžok pod vedením Vincenta Letka Fazuľku. Po roku 1950 boli Dobrovoľné hasičské zbory premenované a ďalších viac ako 40 rokov sa stretávame s názvom Požiarne zbory. V tej dobe zastával funkciu veliteľa zboru Vincent Gábor a predsedom bol Jozef Rajník. V roku 1957 bol do funkcie veliteľa požiarneho zboru zvolený Ferdinand Monček, ktorý túto funkciu zastával skoro 30 rokov. Ferdinand Monček bol ocenený najvyšším vyznamenaním „Zaslúžilý člen DPO SR“. Počas tohto obdobia dosahoval zbor mimoriadne úspechy vo výcvikovej, preventívnej, represívnej ale aj súťažnej oblasti. Od roku 1986 je veliteľom zboru Vladimír Monček, syn predchádzajúceho veliteľa. DHZ sa v súčasnosti zameriava najmä na prácu s mládežou, preventívnu a výcvikovú činnosť, ošetrovanie techniky a úzko spolupracuje s Obecným úradom. Členovia DHZ sú pripravení hlavne pomáhať ľuďom nielen pri požiaroch, ale aj iných nešťastiach tak, ako to už neraz ukázali pri ostrých zásahoch. Za zásahovú činnosť bol DHZ ocenený Ďakovným listom Ministerstva vnútra, ktorý odovzdal riaditeľ krajského HaZZ Ing. Michal Jurdík pri príležitosti 120. výročia založenia DHZ Pruské. Pri tejto príležitosti navštívil zbor i prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik a viceprezident DPO SR JUDr. Ladislav Kaprinay. DHZ Pruské bola udelená Čestná zástava DPO SR. Pruštianske hasičské družstvá dosahujú od nepamäti v súťažiach nemalé úspechy, a to takmer vo všetkých kategóriách, o čom svedčí viac ako 200 trofeí.

 

 

Prehľad veliteľov DHZ od založenia až po súčasnosť

 

  1. Ľudovít Singer (nájomca statku)
  2. Emil Fojtín (učiteľ)
  3. Michal Bohm (úradník veľkostatku)
  4. Jozef Greguška (učiteľ)
  5. Ján Renda (organista, veliteľom v roku 1922)
  6. Hugo Michalke (kachliarsky majster, veliteľom v rokoch 1922-1933)
  7. Cyprián Vranka (kováčsky majster, 1933 – 1950)
  8. Vincent Gábor (robotník v tehelni, 1950-1957)
  9. Ferdinand Monček (technický úradník, 1957-1986)
  10. Vladimír Monček (hasič, 1986-)