Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie,

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pruské (ďalej len OZ DHZ) bolo založené s cieľom napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva s hlavným cieľom - poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami. Našu činnosť organizujeme v zmysle hesla:

“Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.“

Ako určíte všetci dobre viete, poukázaním 2% z dane môžete poskytnúť pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré môžu použiť financie z 2% na účel, ktorý majú uvedený ako predmet činnosti a súčasné je uvedený v Zákone o dani z príjmov. 

Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský zbor Pruské nie je sumou „navyše“, ale časťou Vášho povinného odvodu. Svojím rozhodnutím túto čiastku presmerujete na účel, ktorým mienite podporiť našu humánnu činnosť.

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pruské by rado touto cestou získalo financie, ktorými by boli financované výdavky OZ pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov, ktoré si stanovilo na výročnej členskej schôdzi. Preto Vás chceme požiadať a zároveň poprosiť o túto formu podpory. OZ DHZ bolo zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% dane na rok 20++. Môžete si stiahnuť pred vyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ak sa rozhodnete takto nás podporiť.

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane

 

1. Zamestnanci:

 

 Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vystavenie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.  Vypočítajte si výšku 2% zo zaplatenej dane (z potvrdenia o zaplatení dane vystaveného zamestnávateľom) a vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane v prospech prijímateľa. Výška podielu zo zaplatenej dane nesmie byt nižšia ako 3,32 €. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane je potrebné doručiť príslušnému daňovému úradu do 30.04.20++! 

2.  
Právnické osoby:

 

 2% z dane za rok 20++ môžete poukázať ak podávate daňové priznanie príslušnému daňovému úradu a zaplatíte daň za rok 20++ a nemáte nedoplatok za predchádzajúce daňové obdobia. 
Vyplňte v DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY a na strane 6. IV časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby s údajmi uvedenými v spodnej časti letáku. Minimálna suma je 8.30€. 


3. Samostatne zárobkovo činné osoby: 

 2% z dane za rok 2011 môžete poukázať ak podávate daňové priznanie príslušnému daňovému úradu a zaplatíte daň za rok 20++ a nemáte nedoplatok za predchádzajúce daňové obdobia. 
Vyplňte v DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY a na strane 8. XII ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s údajmi uvedenými v spodnej časti letáku. Minimálna suma je 8,30€  .
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.20++) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

 

Potrebné údaje:

 

Obchodné meno prijímateľa: Dobrovoľný hasičský zbor Pruské
 

Právna forma: Občianske združenie


Sídlo: 018 52 Pruské 

 

Číslo účtu/banka: 362012678/0900   Slovenská sporiteľňa, pobočka Ilava

IČO: 1774741401

SID: 


Vopred Vám chceme poďakovať za pomoc, ktorú nám poukázaním 2% dane poskytnete. [ Ďalšie informácie o 2% a postup ako ich poukázať príjemcovi nájdete na stránkach
www.rozhodni.sk ]